Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

सूचनाहरू

निम्न माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि शिफारिश भएका उम्मेद्वारहरुको जिल्ला छनौटको सिफारिश सम्बन्धी सूचना!!!

निम्न माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि शिफारिश भएका उम्मेद्वारहरुको जिल्ला छनौटको सिफारिश सम्बन्धी सूचना!!!

निम्न माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि शिफारिश भएका उम्मेद्वारहरुले जिल्ला छनौट गरी फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना!!!

थप जानकारीको लागिः
नारायण प्रसाद पौडेल(उपसचिव)-9845048649
कृष्ण प्रसाद पौडेल(शाखा अधिकृत)-9855077501
हिरा बहादुर थापा मगर(प्रा.स.)-9847669290

नि.मा.वि. शिक्षक पदको उम्मेद्वारहरुको योग्यताक्रम सूचीको लागि क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।०७।१५ गते) !!!

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०६।२६ गते)

स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन मापडण्ड, २०७९ (शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र र प्रदेश सङ्ग्रा‍लय)

SLC/SEE प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि लिनको लागि आवश्यक थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! (२०७९।०४।३०)

SLC/SEE प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि लिनको लागि आवश्यक थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!