Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

सूचनाहरू

प्रस्ताव सहितको फाइल पेश गर्ने सम्बन्धी सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रस्ताव सहितको फाइल पेश गर्ने सम्बन्धी सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको अत्यन्त जरुरी सूचना

यस निर्देशनालयको कार्यक्रमहरुमा मर्मत, घेराबार, खानेपानी, ट्रस, परम्परागत विद्यालय (गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम), कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषय ल्याव व्यवस्थापनको कार्यक्रमगत विद्यालयहरु छनौंट गरि प्रकाशित गरिएको सूचना!!!

आ.व. ०७६।७७ मा विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि छनौंट भएका विद्यालयहरुको विवरण दोस्रो

आ.व. ०७६।७७ मा आदर्श विद्यालय, वाल विकास, खेलकुद/संगित तथा प्राविधिक विद्यालय कार्यक्रमका लागि छनौंट भएका विद्यालयहरुको विवरण

आ.व. ०७६।७७ मा आदर्श विद्यालय, वाल विकास, खेलकुद/संगित तथा प्राविधिक विद्यालय कार्यक्रमका लागि छनौंट भएका विद्यालयहरुको विवरण