Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Uncategorized

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।०६।२६ गते)

स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन मापडण्ड, २०७९ डाउनलोड गर्नुहोस्

SLC/SEE प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि लिनको लागि आवश्यक थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! (२०७९।०४।३०)

SLC/SEE प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि लिनको लागि आवश्यक थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!