Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

यस निर्देशनालयको कार्यक्रमहरुमा मर्मत, घेराबार, खानेपानी, ट्रस, परम्परागत विद्यालय (गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम) तथा कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषय ल्याव व्यवस्थापनको कार्यक्रमगत विद्यालयहरु छनौंट गरि प्रकाशित गरिएको सूचना!!!

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *